ภารกิจของเราในประเทศไทย

วิสัยทัศน์
สมาคมเนเชอริสท์ แอสโซซิเอชั่น ประเทศไทย จำกัด มุ่งมั่นที่จะสร้าง:
• โลกที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตอย่างอิสระ ไม่ว่าจะใส่เสื้อผ้าหรือไม่ก็ตาม ด้วยความเคารพซึ่งกัน และกันและเพื่อสิ่งแวดล้อม
• โลกที่สิทธิมนุษยชนในการเปลือยกายได้รับการคุ้มครอง และรวมถึงการเปลือยกายในสังคมที่ได้รับการยอมรับ
• โลกที่มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลือยกายตามคำจำกัดความของสมาคมเนเชอริสท์นานาชาติ (INF) เกี่ยวกับความเชื่อในธรรมชาติสัมผัสพันธกิจของ สมาคมเนเชอริสท์ แอสโซซิเอชั่น ประเทศไทย จำกัด คือ
• เพื่อสนับสนุนสมาชิกของเราในการฝึกการเปลือยกายที่บ้าน สถานที่ต่างๆ และในที่สาธารณะ
• เพื่อรับสมัครและสนับสนุนสถานที่ ที่สมาชิกของเราสามารถฝึกการเปลือยกายได้
• เพื่อมุ่งไปสู่การสร้างโลกที่การเปลือยกายทางธรรมชาติสามารถปฏิบัติได้อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมายในทุกสถานที่

กลยุทธ์
ดำเนินการเพื่อให้บรรลุพันธะกิจของเราใน 4 ประการ

  1. เราสนับสนุนสมาชิกแต่ละคนให้ใช้ชีวิตแบบเนเชอริสท์ผ่านมิตรภาพกับเนเชอริสท์อื่นๆ แลกเปลี่ยนแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตแบบเนเชอริสท์ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัวเนเชอริสทจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่นกีฬา สังคม เทศกาลวัฒนธรรมและศิลปะ งานแสดงสินค้า เป็นต้น
  2. เราสร้างความสัมพันธ์กับทุกฝ่ายในประเทศไทย และเพื่อทำชีวิตแบบเนเชอริสท์ให้กลายเป็นเรื่องปกติทางเรามีโครงการเสนอให้รีสอร์ทที่ลูกค้าใส่เสื้อผ้าปกติ (textile resort) จัดทำพื้นที่สำหรับชีวิตแบบเนเชอริสท์ด้วย โดยดำเนินการผ่านการประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ การมีเว็บไซต์ของตัวเอง และผ่านงานโซเชียลมีเดีย
  3. เราสื่อถึงชีวิตแบบเนเชอริสท์ว่าเป็นวิถีชีวิตที่ไม่เป็นอันตรายและสนุกสนาน ส่งเสริมให้วิถีธรรมชาติสัมผัสเป็นวิถีชีวิตที่เป็นธรรมชาติและยั่งยืนยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้การเปลือยกายเป็นเครื่องมือในการเพิ่มความมั่นใจในตนเอง การยอมรับร่างกายตนเองและของคนอื่น ทำงานร่วมกับทางการเพื่อเพิ่มการยอมรับการเปลือยในพื้นที่ธรรมชาติและรณรงค์เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนในการเปลือยกาย
  4. เราร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ และเป็นพันธมิตรระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเปลือยกายในพื้นที่ธรรมชาติและหลักการเนเชอริสท์ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น